Ana Sayfa > Dini Yazılar, İslami Sohbet > Yasin Suresi ve Anlamı

Yasin Suresi ve Anlamı

Saygıdeğer İslamioda.com üyelerimiz, misafirlerimiz ve okurlarımız, sizlere kısaca Yasin Suresini yayınlıyoruz. Umuyoruz ki inşallah sizlerde okursunuz ve sevabından da bizlerde faydalanabiliriz 🙂 Kuran’ın kalbi olan Yasin Suresini her zaman okumayı adet haline getiriniz ve anlamını da okumanızı ve düşünmenizi istiyoruz. Haydi hep birlikte okuyalım inşallah 🙂
YASİN SURESİ VE OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
(1) Yasiyn (2) velkur’anilhakiym (3) inneke leminelmürseliyne (4) ala siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen ma ünzire abâühüm fehüm gafilûn (7) lekad hakkalkavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun (8) inna cealna fiy a’nakihim aglalen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun (9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağseynahüm fehüm la yübsirun (10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun (11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym (12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey’in ahsaynahü fiy imamin mübiyn (13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun (14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalu inna ileyküm mürselun (15) kalu ma entüm illâ beserün mislüna ve ma enzelerrahmanü min sey’in in entüm illa tekzibun (16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun (17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn (18) kalu inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym (19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun (20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes’a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne (21) ittebiu men la yes’elüküm ecren vehüm mühtedun (22) ve maliye la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun (23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune (24) inniy izen lefiy dalalin mübiyn (25) inniy amentü birabbiküm fesmeun (26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune (27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn (28) ve ma enzelna ala kavmihi min badihi min cündin minessemai ve ma künna münziliyne (29) in kanet illa sayhaten vahideten feiza hüm hamidun (30) ya hasreten alel ibad ma ye’tiyhim min resulin illa kanu bihi yestehziun (31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun (32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun (33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun (34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyuni (35) liye’külu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeskürune (36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma la yalemun(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune (38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym (39) velkamere kaddernahü menazile hatta a’dekel urcunil kadiym (40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun (41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni (42) ve halakna lehüm min mislihi ma yerkebun (43) ve in nese’ nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve la hüm yünkazune (44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn (45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune (46) ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridiyn (47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenu enutimü men lev yesaullahü at’ameh, in entüm illâ fiy dalalin mübiyn (48) ve yekulune meta hazalva’dü in küntüm sadikiyn (49) ma yenzurune illa sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun (50) fela yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun (51) ve nüfiha fiyssuri feizahüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun (52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun (53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun (54) felyevme la tuzlemü nefsün sey’en ve la tüczevne illa ma küntüm ta’melun (55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilalin alel’eraiki müttekiun (57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun (58) selâmün kavlen min rabbin rahiym (59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun (60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en la ta’büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün (61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym (62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun (63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun (64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn (65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bima kanu yeksibun (66) velev nesau letamesna ala ayünihim festebekussirata feenna yübsirun (67) velev nesaü lemesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyen ve la yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efela ya’kilun (69) ve ma allemnahüs si’re ve ma yenbegiy leh, in hüve illa zikrün ve kur’anün mübiyn (70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne (71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun (72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye’külun (73) ve lehüm fiyha men’afiu ve mesarib efela yeskürune (74) vettehazu min dunillahi aliheten leallehüm yünsarun (75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun (76) felayahzünke kavlühüm, inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun (77) evelem yerel’insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn (78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün (80) elleziy ceale leküm mines seceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn (81) eveleyselleziy halekassemavati vel’arda, bikadirin ala en yahlüka mislehüm, bela ve hüvel hallakul aliym (82) innema emrühu iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun (83) fesübhanelleziy biyedihi melekutü külli sey’in ve ileyhi türceun.
YASİN SURESİNİN ANLAMI

<h5

1. Yasin.
2. Kur’an hikmettir.
3. Kesinlikledir ki, sen gönderilen Rasullerdensin
4. Sirati mustakim üzerindesin.
5. Aziz ve Rahim indinden inzal olmustur (Kur’an).
6. Ataları korkutulmamış olan ve bu yüzden gaflet içinde kalan bir kavmi uyarasın diye inzal olandır.
7. Andolsun ki ekseriyetiniz üzerinde hakkın hükmü vardır. İman etmezler.
8. Biz bunlarin boyunlarına, çenelerine kadar boyunduruk vurduk, bu yüzden dikbaşlılardır.
9. Biz onların önlerine, arkalarina sedler koyduk. Gözlerini bagladik. Artik onlar göremezler.
10. Onları uyarsan da, uyarmasan da iman etmezler.
11. Sen yanlız kabul edenleri, zikre uyanları ve Rahman’dan hasyet duyanları gaybları ile uyarabilirsin. Onları bağışlanma ve sonsuz ecir ile müjdele.
12. Kesinlikle biziz ölüleri dirilten; onların bütün fiillerini, bıraktıkları her izi, yazarız. Biz her şeyi apaçık bir şekilde bir kitapta kayda geçmisizdir.
13. O yerleşim bölgesinin halkını hatırlat, ki onlara Resuller gelmisti.
14. Hani, biz o halka, iki Resul göndermiştik, ki onların ikisini de yalancı saymışlardı da, bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Onlar hep beraber “Biz size gönderilmis elçileriz” dediler.
15. Dediler; “siz de bizim mislimiz üzere beşerden başka bir şey değilsiniz. Rahman bir sey inzal etmemistir.” Hem siz, sırf yalan söylüyorsunuz.
16. Dediler (resuller); Rabbimiz bilendir, elbette biz size gönderilmiş Resulleriz.
17. Bize düşen size açık seçik tebliğde bulunmaktır.
18. Siz bize uğursuzluk getirdiniz; vazgeçmezseniz, sizi taşlarız ve bizden azaba yolaçacak olaylarla karşılaşırsınız.
19. Uğursuzluk kendinizdendir, dediler (resuller). Tavsiyelerimizi uğursuzluk diye mi anlıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir topluluksunuz.
20. Şehrin bir ucundan koşarak gelen adam seslendi: Ey kavmim, Resullere uyun!..
21. Sizden bir karşılık istemeyen, hidayet üzere olanlara uyun.
22. Nasıl kulluk etmem ki beni bu şekilde yaratan Allah’a; ki O’na döneceksiniz.
23. Tanrılar mı edinmemi istiyorsunuz!.. Rahman bana bir zarar dilerse, benim için sefaatleri faydasızdır, beni kurtaramazlar.
24. Tanrı edinirsem, kesinlikle açık seçik sapmış olurum.
25. Muhakkak ben rabbinize iman ettim. Bunu duyun.
26. Ona, cennete gir, denildi. Keske kavmim bileydi, dedi.
27. Rabbimin beni bagışladığını ve ikram görenlerden olduğumu.
28.Ondan sonra kavminin üzerine gökten asker indirmedik; indirecek de değildik.
29. Onlara bir sayha yetti!.. Bir anda yok oldular.
30. Ne yazık su kullara ki, onlara bir peygamber geldiğinde, onunla alay ederler.
31. Görmüyorlar mi, kendilerinden önce biz nice nesiller helak ettik, peygamberleri değerlendirmedikleri için; ki onların geri dönüşü sözkonusu değildir.
32. Onların hepsi de huzurumuza getirileceklerdir.
33. Şu ölü toprak onlara bir ibrettir!.. Onu canlandırır, taneler yetistiririz de yerler.
34. Hurmalıklardan, bağlardan bahçeler yarattık; pınarlar fışkırttık.
35.Bunların meyvalarından ve ürettiklerinden yesinler diye. Şükretmiyecekler mi?
36. Yerden oluşan şeylerden, nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çiftleri yaratan Allah subhandır.
37. Gece de onlar için bir ibrettir. Gündüzün ışığını çektigimizde zulmet içinde kalırlar.
38. Günes de yörüngesinde istikrarlıdır. Bu Aziz ve Alim olanın değerlendirisidir.
39. Aya da bir yörünge takdir ettik. O bu yörüngede ilerlerken eğri hurma dalı gibi görünür.
40. Ne güneş aya yetisir ne de gece – gündüz aynı anda olusur. Hepsi de kendi yörüngelerinde dönerler.
41. Onların evladlariyla dolu gemilerin taşınmaları da bir ibrettir.
42. Ve daha bunun gibi binecekleri nice şeyleri yarattık.
43.Dilemiş olsaydık onları batırırdık da, ne kimse yardımlarına koşabilirdi, ne de kurtulabilirlerdi.
44. Ancak bir rahmet olarak bir zamana kadar yaşamalarını istedik.
45. Önünüzden ve arkanızdan korunun ki rahmete eresiniz, (dendiginde yüzçevirirler).
46. Onlara bir Allah ayeti gönderilince, yüzçevirirler.
47. Onlara, Allah’ın size verdigi rızıktan başkalarına da bağışlayın dendiğinde, gerçeği örtücüler, iman ehline -Allah dileseydi onlara da verirdi. Siz aldanıyorsunuz, gerçeği göremiyorsunuz’ derler.
48. -Sözünüz doğru ise, ne zaman tehdidiniz yerine gelecek’, derler.
49. Onlarin beklediği tek bir sayhadır ki, onları birbirleriyle çekişirken götürüverir!..
50. Artık ne bir şey vasiyet edebilirler, ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
51. Sur üfürülür. Kabirlerinden çıkarak Rablerinin hükmüne yönelirler.
52. Eyvah, bizi kabirlerimizden kim çıkarttı, derler. Rahman’ın vaadidir bu; ve Resuller gerçeği söylemiştir.
53. O tek sayhadır, hepsi toplanıp huzurumuzda olacaklardır.
54. Bugün hiç kimse haksızlıkla karşılaşmayacak, sadece yaptıklarının neticesine erecektir.
55. O gün cennetlikler nimetler içinde saadettedirler.
56. Kendileri de eşleri de gölgeler altında tahtlara yaslanmışlardır.
57. Orada (yaptıklarının) meyvalarına nail olur, her istediklerini bulurlar.
58. Rahim olan rabbin selameti üzerlerindedir.
59. Ey suçlular, bugün sizler bir tarafa ayrılın.
60. Ey Ademoğulları, Şeytana (cinlere) kulluk etmeyin!.. O size açık seçik düşmandır!..
61. Bana kulluğa devam edin!.. Gerçek yol budur.
62. Andolsun ki onlar, içinizden pekçoğunu gerçekten saptırmıştır. Niçin aklınızı kullanmadınız?..
63. İşte bu (yaptığınızın karsılığı) vaad olunan cehennemdir!..
64. Gerçeği örtmenizin karsılığı girin oraya!..
65. O günde, onların ağızlarını mühürleriz; kazandıklarını elleri konusur ve ayakları sehadet eder de onları yalanlar.
66. Dilersek gözlerini kör ederiz de, yolda koşuşup kalırlar. Yolu nasıl görürler ki?
67. Eğer dileseydik, onların durdukları yerde kalıplarını değistirirdik, ne ileri gidebilirlerdi ne de geri!..
68. Kime uzun ömür verirsek, hayatı başa doğru geriliyor. Akıllarını kullanmazlar mı?..
69. O’na biz, siir ögretmedik ve yakışmaz da! O apaçık zikir ve Kuran’dır;
70. Dirileri uyarır, gerçeği örtenlerin de karsılığını almalarını sağlar!..
71. Onlar görmüyorlar mi, ellerimizin eseri olan davarlar yarattık, sahiplendiler.
72. Bu davarları emirlerine verdik, kimine binerler, kimini yerler.
73. Bunlarda onlar için çeşitli faydalar vardır, içerler; şükretmezler mi?..
74. ONLAR ALLAH’I BIRAKIP TANRI EDİNDİLER YARDIMI OLUR DÜŞÜNCESİYLE.
75. Asla yardım gelmez!.. Kendileri ona hazirlanmis ordu olurlar.
76. Laflari seni mahzun etmesin!.. Biz onların içlerindekini de dışlarındakini de iyi biliriz.
77. İnsan, bir spermden yaratıldığını görmüyor da bize düşmanlığa kalkışıyor!..
78. Yaradılışını unutarak, çürümüş bu kemikleri kim canlandırır’ diye misal getirdi!..
79. De ki; onları ilk önce kim yarattıysa, O!.. Yaratmanın tüm sistemini O bilir!..
80. Size yeşil ağaçtan ateş çıkartan O’dur ki, bu ateşle yakarsınız!..
81. Göklerle yeri yaratan, bir benzerini daha yaratamaz mı? Elbette yaratır!.. Her şeyi mükemmel bilir!..
82. Bir seyin olmasını irade etti mi, “OL” der ve o şey olur.
83. Herşeyin orijinini elinde tutan Subhandir ki. O’na dönecekiniz.

YASİN SURESİNDEN SONRA OKUNACAK DUA
Ey cûd u keremine nihayet olmayan, kullarını lütuflarından mahrum bırakmayan Ulu Allah!
Ya Rab! Divanına geldik, yalvarıyor, dualarımızın makbul olmasını niyaz ediyoruz. Habibin aşkına kabul eyle, ya Rabbi!… Bütün günahlarımızı bağışla. Yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma, ya Rabbi!…
Okuduğumuz Yasin dudaklarımızdan çıkan amin seslerinden hasıl olan manayı aziz peygamberine arzediyor, kendisinden şefaat bekliyoruz, kabul eyle ya Rabbi!… Sair peygamberlerin, sahabilerle salihlerin de ruhlarını şad eyle, ya Rabii!
Onların lütuf ve kereminle, tilavet ettiğimiz Yasin-i Şerif vesilesiyle rahmet ve merhametinle doyur, ya Rabbi!… Azab içinde kıvrananları, müşkül durumda bulunanları, Yasin-i Şerif hürmetine sen kurtar, ya Rabbi!…
Yavrularımızı salih kimselerden, ana baba sözü dinleyenlerden eyle, ya Rabbi!… Evlerimize huzur, gönüllerimize nur yağdır, ya Rabbi!.. Hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasib eyle, ya Rabbi!.. Yüzlerimizin karasına bakma, bizi narına atıp da yakma, ya Rabbi!.. Okuduğumuz Yasinlerin kabulü, ana babalarımızın ilahi afla huzuru için el-Fâtiha…
FATİHA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin)

Değerli İslamioda.com okurlarımız, sizlere kısaca Yasin suresini aktardık. Bol bol Yasin suresini okuyalım. ALLAH kabul etsin inşallah.

Etiketler: , , ,

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Sohbete Bağlan

Dilediğiniz zaman istediğiniz her yerden sizde anında sohbete bağlanın.

*Türkiye'nin en iyi sohbet ve chat odasına hoş geldiniz.

islamioda.com – dini sohbet, islami sohbet, islami radyo, islami sohbet sitesi – Yasin Suresi ve Anlamı